Pogoji sodelovanja

Pogoji sodelovanja

Potrjujem:

Da so vsi podatki v prijavnem obrazcu resnični ter da k udeležbi na prireditvi pristopam na podlagi svoje svobodne odločitve.

Da sta poravnana prijavnina in polnoletnost pogoj za pristop k prireditvi. V primeru starosti med 14 in 18 letom bom na Jamatlonu sodeloval(a) s pismenim soglasjem staršev ali skrbnikov.

Da prireditev pomeni povečan telesni napor in obremenitev, zaradi česar je dodatni pogoj za udeležbo na prireditvi, da sem zdrav(a), vsestransko pripravljen(a) za prireditev, da imam opravljen zdravniški pregled ter odsotnost kakršnih koli zdravstvenih zadržkov ali omejitev.

Da bom upošteval(a) navodila organizatorja za primerno opremo (lastna svetilka in čelada, pohodni čevlji, dolge hlače in majica).

Da bom upošteval(a) vsa navodila organizatorja in da se strinjam z vsemi pogoji, navodili in odločitvami organizatorja. Organizator prireditve je poskrbel za varnost udeležencev in prireditvenega prostora v največji možni meri tudi s tem, da je za določene ovire predvidel obvezen način premagovanja, s katerim sem seznanjen(a), in se zavedam, da sem ga tudi dolžan(a) upoštevati. Način premagovanja ovir, za katere organizator ni predvidel obveznega načina premagovanja, je prepuščen moji lastni izbiri in kreativnosti, vendar sem sam(a) dolžan(a) oceniti in izbrati način, ki je glede na vse subjektivne in objektivne okoliščine zame najbolj ustrezen in varen.

Razumem, da Jamatlon vsebuje aktivnosti, kot so tek, premagovanje ovir, plazenje skozi ozke prostore, prosto ali varovano plezanje, skakanje z višine, prenašanje in dvigovanje težkih bremen, prečkanje blatnih področij. Seznanjen(a) sem tudi, da naj ocenim svoje sposobnosti, zmožnosti, zdravstveno stanje in ostale okoliščine in da naj skozi celotno prireditev sodelujem v skladu s tem ter da lahko odstopim in da nisem dolžan(a) premagovati ovir ali posamezne ovire, katere sam(a) smatram za prezahtevne, prenevarne in podobno.

Seznanjen(a) sem tudi s tem, da lahko kadar koli med samo prireditvijo, v skladu s pravili, odstopim.

Izjavljam, da sem seznanjen(a) z nevarnostmi in tveganji, ki se lahko pojavijo v zvezi z udeležbo na tej prireditvi, ter da v primeru nastanka kakršne koli škode, kot so npr., vendar ne izključno, telesne poškodbe, telesne bolečine, strah, duševne bolečine in poškodbe na stvareh, ne bom tožil(a) organizatorja in/ali od njega zahteval(a) povrnitve morebitne nastale škode ali plačila nadomestila. Seznanjen(a) sem, da tekmujem na podlagi svoje svobodne privolitve in na svojo lastno odgovornost ter da organizator ne prevzema odgovornosti za nastanek morebitne škode, tako posredne kot neposredne, v kateri koli obliki.

Seznanjen(a) sem, da organizator ni odgovoren za kakršno koli izgubo, materialno škodo, druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali v zvezi z mojim sodelovanjem na prireditvi.

Strinjam se, da organizator uporablja osebne podatke samo za namene, povezane s sodelovanjem na prireditvah organizatorja. Soglašam, da se lahko osebni podatki iz prijavnice in podatki o mojem sodelovanju na dogodku objavijo v sredstvih javnega obveščanja ter na spletnih straneh, povezanih s prireditvijo, vključno s fotografijami, filmskimi in video posnetki, intervjuji ipd., posnetimi na dogodku, ne da bi za to zahteval kakršno koli nadomestilo oz. plačilo. Potrjujem, da sem polnoleten oz. polnoletna, oz. star(a) vsaj 14 let in sodelujem na prireditvi s soglasjem staršev oz. skrbnikov.

Seznanjen sem, da denarja za prijavnino ali morebitnih stroškov v povezavi z Jamatlonom organizator ne vrača pod nobenimi pogoji, razen zaradi odpovedi prireditve s strani organizatorja. V primeru predhodne poškodbe se prijavnina lahko prenese na drugo osebo.

V vednost:

Organizator bo osebne podatke udeležencev uporabljal in shranjeval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Z udeležbo udeleženec(ka) dovoljuje, da organizator navedene osebne podatke hrani in obdeluje v svojih zbirkah neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca(ke).

Organizator prireditve Jamatlon lahko prireditev odpove ali spremeni potek proge in ovir. Prav tako lahko organizator spremeni te pogoje sodelovanja. O morebitnih spremembah bo udeležence in ostalo javnost obvestil na svoji spletni strani (jamatlon.si).

 

V primeru odpovedi prireditve s strani organizatorja bo prijavnina udeležencem povrnjena.